4Q 的培養 - IQ, EQ, AQ, CQ

4 Q = IQ, EQ, AQ, CQ

IQ = INTELLIGENCE QUOTIENT
EQ = EMOTIONAL QUOTIENT
AQ = ADVERSITY QUOTIENT
CQ = CREATIVE QUOTIENT

IQ 先天後天的培養:
智力的培養來自” 先天” 的決定 + 12 歲前的 “後天” 培養。

簡單培養子女的腦部發展方法:-
1] 多講故事,以引發他們問問題 & 思考
2] 以身作則,不斷進修,鼓勵子女學習
3] 不要強迫子女思考,以免他們覺得" 讀書"是一種壓力
4] 有耐性地向子女解釋讀書的重要性
5] 培養子女學習文章的理解及推理
6] 訓煉子女的觀察能力,以啟發他們的聰明才智
7] 少說,多示範,不要說一套,做另一套

EQ 的培養:

1] 父母可" 主動" 關心觀察子女的情緒 (* 要觀察及接納自己的情緒)
2] 以關心,安撫,而非批評,作為回應子女情緒的方法
3] 弔導子女主動說出自己的感受,通過表達及分享的過程,紓緩子女的情緒(例如: 子女會否接納別人的情緒 - 如父母發怒時?)
4] 鼓勵子女多探索和嘗試新事物,養子女通過個人的經歷,學習調整自己的情緒

AQ 的培養:

如果父母在面對危機時表現鎮定,遇強愈強,兒童亦會從中習到面對困難的” 正確態度” 。當子女面對困難時,做父母的,只要” 從旁陪伴,並提供一些對問題的分析和意見” 便足夠, 最終他們用那種方法去解決,應該由"他們" 自己去決定。要讓子女們 - 從挫折中獲得面對逆境時的經驗!

CQ 的培養:

在日常生活中,多給子女發問,弔發多點” 好奇心” ,發揮他們自己的意思。家長可以鼓勵子女動手” 做小手工” ,看小說,砌積木,以增強創意能力- 但切記:家長應要注意 "過程",而不是結果!

(* 原文摘自"味道Lisa")

分類: Feeling Technology

4 則留言:

 1. 前排我嚮blog度講EQ, 有人話仲有BQ, 即係beauty quotient, 我後來在網上又找到SQ, 即spiritual quotient...
  之後又有個遊戲係測驗lucky quotient...好搞笑...

  回覆刪除
 2. 網誌管理員已經移除這則留言。

  回覆刪除
 3. 網誌管理員已經移除這則留言。

  回覆刪除
 4. 我也覺得, 搞這麽多Q出來, 讓人混淆.

  回覆刪除

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...